ePORVOO Gå direkt till innehållet

Bidrag

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och enskilda aktörer som är från Borgå eller verksamma i Borgå. Verksamhet som får bidrag bör stöda och komplettera verksamheten inom den sektor som beviljar bidrag samt uppnåendet av stadens strategiska mål. Staden bistår samfund vars verksamhet främjar invånarnas hälsa och välfärd, ökar egen aktivitet, gemensamt ansvar samt förebygger marginalisering.

Staden bistår föreningar och andra aktörer med allmänna bidrag och projektbidrag. Kulturtjänster understöder även arrangörer av kulturevenemang genom sänkt avtalshyra i kulturhusen. I samband med godkännandet av budgeten bekräftas årligen anslaget till bidrag, ett undantag är bidrag som beviljas från fonders avkastningar.

Suomi.fi Fullmakter används i tjänsterna (registrerade föreningar):
 • Allmänt bidrag för idrott
 • Allmänt bidrag för ungdomstjänsterna och
 • Bidrag för social delaktighet
 • Bidrag för elevföreningar vid Borgå medborgarinstitut.
 • Kulturbidrag: Projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärsstipendium
 • Sommarjobbssedelstöd

Suomi.fi Fullmakt namnet är "Ansöka om understöd". Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om understöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan. För mer information och instruktionsvideor om Suomi.fi -fullmakter hittar du på följande länkar:


 • Allmänt bidrag för idrottsverksamhet Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Idrottsverksamhet understöds med allmänt bidrag för registrerade idrotts- och motionsföreningar i Borgå.

 • Allmänt bidrag för kulturverksamhet Ansökningstid 1.9.-30.9.2024 kl. 15.00.
  Allmänt bidrag beviljas i första hand till professionellt skötta och för stadens image viktiga kulturinstitutioner, -sammanslutningar och -föreningar i Borgå, som bedriver regelbunden kulturverksamhet. I undantagsfall kan bidrag beviljas till riksomfattande organisationer som bedriver regelbunden kulturverksamhet i Borgå. Bidrag söks för följande kalenderår.

 • Bidrag för eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning (Höst 2024) Ansökningstiden börjar 29.4.2024 kl. 9.00 och slutar 17.5.2024 kl. 15.00.
  Staden kan bevilja löne- och verksamhetsbidrag till eftis serviceproducenter, vilka staden har samarbetsavtal med.

 • Bidrag för social delaktighet Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Bidrag för social delaktighet kan sökas av invånar- och byaföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som ordnar mångkulturell eller integrationsstödjande verksamhet, föreningar som främjar arbetslösas delaktighet samt andra allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar delaktigheten eller medborgarverksamheten. Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och för specifika ändamål, såsom ett evenemang.

 • Bidrag för underhåll av enskilda vägar  Ansökningstiden 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Bidraget är riktat till väglag, för underhåll av enskilda vägar. Väglagen får per post egna användarkoder till ansökningssystemet.

 • Bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar  Ansökningstiden 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Bidraget är riktat till väglag, för grundlig förbättring av enskilda vägar. Väglagen får per post egna användarkoder till ansökningssystemet.

 • Bidrag till museum Ansökningstid 2.5-31.5.2023 kl. 15.00.
  Bidrag till museum beviljas till professionellt skötta museer som erhåller statsunderstöd. I bidraget ingår både verksamhetsanslag och hyresanslag. Bidrag söks för följande kalenderår.

 • Hyresbidrag för idrottsverksamhet Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Hyresbidrag beviljas en i Borgå registrerad idrottsförening som själv hyr en lokal för sina regelbundna träningar. Lokalen kan inte vara uthyrd av Borgå stads idrottstjänster.

 • Kommunalt skärgårdsbidrag Ansökningstid 1.4.-1.5.2024 kl. 23.59
  Borgå stads sektor för stadsutveckling stöder utvecklingen och samhörigheten i stadens skärgårdsområden genom att bevilja kommunala skärgårdsbidrag.

 • Kulturbidrag Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Kulturverksamhet understöds med projektbidrag, konstnärsstipendium och stipendium ur Hopea-Untracht-fonden. Understöden är avsedda för föreningar, grupper, privatpersoner, yrkeskonstnärer, hantverkare, orkestrar, körer samt museer som är verksamma i Borgå.

 • Kultursalar, understöd till arrangör av kulturevenemang
  De som arrangerar kulturevenemang kan ansöka om understöd för kultursalarnas hyreskostnader.

 • Medborgarinstitutets bidrag för elevkårerna Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Medborgarinstitutets bidrag för elevkårerna kan sökas av i Borgå registrerade medborgarinstitutets elevkårer ämnad för deras verksamhet.

 • Sommarjobbssedel bokning Ansökningstiden börjar 1.2.2024 kl. 9.00 och slutar 30.9.2024 kl. 15.00
  Med sommarjobbssedel avses ett understöd som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer borgåungdomar sommarjobb. Det finns sammanlagt 150 sommarjobbssedlar och dessa beviljas till arbetsgivare i ansökningsordning. Syftet med stödet för sommarjobb är att underlätta de ungas möjlighet att få arbete i den egna hemkommunen.

 • Ungdomsbidrag Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Ungdomsverksamhet understöds med allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdomsföreningar samt med projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet. Utöver föreningar beviljas projektbidrag också till verksamhetsgrupper för unga.

 • Utbildningsbidrag för idrottsverksamhet  Ansökningstid 1.3-28.3.2024 kl. 15.00.
  Utbildningsbidrag kan beviljas idrottsföreningar för ersättande av kostnaderna för utbildning av ledare och tränare.

 • Verksamhetsbidrag för unga
  Verksamhetsbidraget kan sökas året runt av en grupp med unga eller av en ungdom